Obchodné podmienky - GSMsystem.sk -ovladanie, správa cez GSM, Wifi, otváranie brán mobilom, otvaranie brán prezvonením
  • qSlider 3.0

Obchodné podmienky

  • Nam elementum
    Nam elementum
  • Aenean sollicitudin
    Aenean sollicitudin

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

1.1 VOP sú záväzné pre všetkých používateľov služieb Prevádzkovateľa a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, ako napríklad Obchodný zákonník, Občiansky zákonník a medzinárodných zmlúv resp. dohôd a zvyklostí.

 

1.2 Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky  (ďalej len „VOP“), ktoré upravujú niektoré práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP sú taktiež neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi Prevádzkovateľom a Klientom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v mieste sídla Prevádzkovateľa a v elektronickej forme na adrese www.gsmsystem.sk.

 

 

 

Článok 2 - Výklad pojmov

2.1 Nasledovné pojmy budú mať vo VOP a/alebo v obchodnom styku nasledovné významy:

2.1.1

Služby: sú služby poskytované Prevádzkovateľom na Webových stránkach, ktorých rozsah a/alebo špecifikácia závisí od aktuálnej ponuky. Služby môžu byť Prevádzkovateľom ponúkané ako individuálne alebo v rámci tzv. balíkov služieb. Služby sa delia na Služby poskytované Klientom a na Služby poskytované Návštevníkom webovej stránky. Rozsah a druh Služieb poskytovaných Klientom je uvedený v cenníku služieb a/alebo v objednávke služieb.

2.1.2

Objednávateľ alebo Klient: je fyzická alebo právnická osoba objednávajúca si Služby za odplatu, ak nie je v cenníku služieb a/alebo aktivácií služieb uvedené inak.

2.1.3

Firma: sú to základné informácie o spoločnosti Klienta.

 

2.1.4

Ponuka spoločnosti: sú to konkrétne ponuky o produktoch a službách poskytovaných Klientom.

2.1.5

Katalógy: sú to elektronické katalógy Klienta.

2.1.6

Referencie: sú to informácie Klienta o zrealizovaných zákazkách.

2.1.7

Certifikáty: sú to informácie Klienta ako o držiteľovi certifikátoch.

2.1.8

Pracovné ponuky: sú ponuky Klienta na prácu resp. pracovnú pozíciu.

2.1.9

Objednávka je písomná objednávka Služieb vyplnená Klientom a akceptovaná Prevádzkovateľom, ktorá má formu a obsahové náležitosti stanovené Prevádzkovateľom. Objednávka môže byť vyplnená aj priamo na Webových stránkach.

2.1.10

Zmluvné strany sú Prevádzkovateľ a Klient.

2.1.11

Cenník je cenník Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.

 

Článok 3 - Služby poskytované návštevníkom Webovej stránky

3.1 Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje návštevníkom Webovej stránky, sú bezplatné. Medzi Služby poskytované návštevníkom portálu patrí najmä pomoc Prevádzkovateľa pri vyhľadaní:

3.1.1

vhodného dodávateľa formou uverejnenia návštevníkovej požiadavky a sprístupnenia kontaktných údajov na návštevníka svojim aktívnym Klientom na Webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť požiadavky tak, aby boli v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Požiadavky nemôžu obsahovať informácie o produktoch a službách (zadávateľa Požiadavky) v požiadavkách, ktoré majú charakter reklamy alebo propagácie v akejkoľvek forme,

3.1.2

vhodného dodávateľa formou zobrazenia Klientovej prezentácie a jeho kontaktných údajov s možnosťou priameho oslovenia alebo zaslania odkazu do odkazovej schránky na Webovej stránke cez kontaktné formuláre pri prezentácii v prípade, že sa jedná o aktívneho klienta,

3.1.3

vhodného dodávateľa formou zobrazenia Klientovej prezentácie s možnosťou zaslania odkazu do odkazovej schránky na Webovej stránke len cez kontaktné formuláre pri prezentácii v prípade, že sa nejedná o aktívneho klienta.

3.2 Prevádzkovateľ ďalej poskytuje návštevníkom Webovej stránky vyhľadať informácie o dodávateľoch aj nasledovnými spôsobmi:

3.2.1

majú možnosť prezerať a vyhľadávať v profiloch, ponukách, katalógoch, referenciách, certifikátoch, pracovných ponukách, ktoré sú uverejnené na Webovej stránke a ktoré majú Klienti uverejnené pri svojich prezentáciách,

3.2.2

majú tiež možnosť využívať zdarma niektoré doplnkové Služby na Webových stránkach, ktorých rozsah závisí od aktuálnej ponuky. Ak bude súčasťou týchto doplnkových Služieb poskytovaných návštevníkom webovej stránky akýkoľvek druh poradenstva, všetky informácie poskytnuté Prevádzkovateľom v rámci tohto poradenstva sú iba orientačné a nezáväzné a v žiadnom prípade nezakladajú zodpovednosť Prevádzkovateľa za úplnosť, vhodnosť a správnosť poskytnutých informácií.

 

 

Článok 4 - Služby poskytované Klientom, Ojednanie Služieb a vznik zmluvného vzťahu

4.1 Prevádzkovateľ poskytuje a zabezpečuje pre Klientov najmä nasledovné Služby:

4.1.1

zverejňovanie Profilu spoločnosti, Kontaktných údajov (adresa, telefón, e-mail, web. stránka), Ponúk spoločnosti, Katalógov, Referencií, Certifikátov, Pracovných ponúk, Požiadaviek,

4.1.2

zaradenie Klienta do príslušných sekcii podľa jeho pôsobností,

4.1.3

zverejnenie loga Klienta na titulnej stránke, v hlavnej sekcii firiem, vo výpise firiem v zaradených sekciách, vo výpise firiem pri vyhľadávaní a pri prezentácii firmy,

4.1.4

zverejnenie obrázku úvodnej web. stránky Klienta pri prezentácii,

4.1.5

zverejnenie fotogalérie z prostredia firmy Klienta,

4.1.6

správu odkazovej schránky Klienta pre odkazy od návštevníkov Webovej stránky,

4.1.7

prevádzku ratingu celkovej prezentácie Klienta,

4.1.8

prevádzku nastavenia informačných správ,

4.1.9

neobmedzený prístup do zoznamu požiadaviek s kontaktom na zadávateľov požiadaviek,

4.1.10

poskytovanie štatistických informácii,

4.1.11

zabezpečenie elektronickej a/alebo telefonickej obsluhy a podpory.

4.2 Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje úvodná bezplatná registrácia Klienta na Webových stránkach prostredníctvom vyplnenia registračného formuláru, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť registráciu.

4.3 Pre využívanie akýchkoľvek spoplatnených Služieb uvedených v cenníku služieb alebo aktivácií služieb sa vyžaduje voľba balíka Služieb a potvrdenie záväznej objednávky, ak nie je pri konkrétnej Službe výslovne uvedené inak. Klient môže zrušiť svoju záväznú objednávku zaslaním písomnej (list, fax, e-mail) správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť objednávku.

4.4 Po úspešnom preverení Klienta v dostupných informačných zdrojoch Prevádzkovateľ umožňuje Klientom po ich korektnej registrácii alebo objednaní príslušného balíka Služieb okamžité využívanie.

4.5 Ak Prevádzkovateľ pri preverovaní Klienta zistí, že ide o neoprávnenú registráciu alebo objednávku Služieb (napr. v prípade neexistujúcej resp. vymyslenej fyzickej alebo právnickej osoby vydávajúcej sa za Klienta alebo v prípade registrácie pod menom inej fyzickej alebo právnickej osoby), okamžite znemožní pôvodne udelený prístup v celom rozsahu poskytovaných služieb.

4.6 V prípade, že si Klient v minulosti objednal príslušný spoplatnený balík Služieb a následne ho zaslaním e-mailovej správy zrušil alebo neuhradil platbu za príslušný objednaný balík Služieb do 14 dní od potvrdenia prijatia záväznej objednávky na strane Prevádzkovateľa. Ďalšie alebo opätovné využívanie služieb zahrnutých v spoplatnených balíkoch Služieb môže využívať až po opätovnom záväznom objednaní príslušného balíka Služieb a uhradení platby za objednaný balík Služieb.

4.7 Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú zásadne v písomnej (list, fax, e-mail) forme so všetkými požadovanými náležitosťami alebo potvrdením príslušného formulára na Webových stránkach. Objednávka je platná až po jej akceptácii Prevádzkovateľom (vystavenie zálohovej faktúry v písomnej forme alebo na Webových stránkach). Prevádzkovateľ je pred akceptáciou Objednávky oprávnený si telefonicky, faxom alebo inou formou potvrdiť u Objednávateľa údaje uvedené na Objednávke a v prípade pochybností má právo od Objednávateľa požadovať doplňujúce údaje a ďalšie kontaktné údaje (najmä telefonický kontakt na štatutárneho alebo iného oprávneného zástupcu Objednávateľa).

4.8 Objednávateľ zadaním Objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov Prevádzkovateľom v prípade, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Objednávateľ u Prevádzkovateľa objednal.

4.9 Objednávka musí obsahovať minimálne:

4.9.1 obchodné meno Objednávateľa, u právnických osôb aj právnu formu,

4.9.2 IČO Objednávateľa, 

4.9.3 DIČ alebo IČ DPH Objednávateľa, 

4.9.4 meno a priezvisko kontaktnej osoby Objednávateľa, 

4.9.5 kontaktné údaje Objednávateľa (telefón, fax, e-mail), 

4.9.6 druh objednanej Služby

4.9.7 obdobie, na ktoré si Objednávateľ objednáva Služby, 

4.9.8 deň, od ktorého má byť Služba sprístupnená, 

4.9.9 v odôvodnených prípadoch môže Prevádzkovateľ vyžadovať, aby Objednávka bola podpísaná zo strany Objednávateľa (príp. aj potvrdená firemnou pečiatkou).

4.10 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Profil spoločnosti, Kontaktné údaje (adresu, telefón, e-mail, web. stránku), Ponuky spoločnosti, Katalógy, Referencie, Certifikáty, Pracovné ponuky, Požiadavky tak, aby boli v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov.

4.11 Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo nezverejniť:

4.11.1

informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok, obsahujú vulgarizmy, alebo výroky porušujúce ľudské práva a práva menšín

4.11.2

svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedajú príslušným údajom pre vyplnenie formulárov,

4.11.3

texty, ktoré budú obsahovať slová písané VEĽKÝMI PÍSMENAMI v celom rozsahu,

4.11.4

texty, ktoré budú obsahovať zvýrazňujúce znaky,

4.11.5

texty, ktoré budú obsahovať HTML príkazy, odkazy a pod...,

4.11.6

informácie ak Klient vloží inzerát alebo zaregistruje firmu do nezodpovedajúcej sekcie,

4.11.7

informácie ak Klient vloží inzerát niekoľkokrát za sebou do jednej kategórie,

4.11.8

neúplné, zavádzajúce alebo nepravdivé údaje

4.11.9

informácie, ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb.

4.12 Klienti, ktorí opakovane porušia tieto podmienky sa vystavujú možnosti zablokovania svojich prihlasovacích údajov, prípadne IP adresy.

 

Článok 5 - Trvanie poskytovaných služieb, zánik poskytovaných služieb

5.1 Trvanie poskytovaných služieb sa uzatvára zvyčajne na dobu určitú s účinnosťou odo dňa prijatia a potvrdenia záväznej objednávky poskytovaných Služieb so strany Klienta, ak v Objednávke nie je uvedené inak.

5.2 Zánik poskytovaných služieb nadobúda právoplatnosť po uplynutí doby na ktorú boli služby objednané a poskytované.

 

 

Článok 6- Cena Služieb a platobné podmienky

6.1 Sadzba ceny za objednané Služby je kalkulovaná podľa Cenníka platného v deň objednania Služieb. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmien Cenníka. Platnosť nového Cenníka začína dňom jeho zverejnenia na webovej stránke madeinv4.eu, ak nie je v Cenníku uvedené inak.

6.2 Všetky ceny uvedené v Cenníku sú čiastkami, ktoré nezhŕňajú daň z pridanej hodnoty (DPH), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Sadzba DPH je stanovená podľa platného zákona a je v daňových dokladoch osobitné vyčíslená.

6.3 V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov a Klientov, u ktorých existuje riziko, že by cena Služieb nemusela byť uhradená riadne a včas, je Prevádzkovateľ oprávnený žiadať zálohu alebo platbu vopred na základe vystavenej faktúry s dátumom splatnosti najneskôr v deň, ktorý je označený ako začiatok používania Služieb. V prípade, že platba nebude uskutočnená, Prevádzkovateľ má právo odmietnuť Objednávateľovi objednané Služby sprístupniť.

6.4 Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená po prijatí zálohovej platby na účet Prevádzkovateľa a sprístupnení Služieb Objednávateľovi. Faktúra bude vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Objednávateľ využívanie Služieb objednal.

6.5 Ak Prevádzkovateľ pozastaví Objednávateľovi poskytovanie Služieb z dôvodov uvedených v týchto VOP, nie je povinný poskytnúť Objednávateľovi žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

 

Článok 7 - Práva a povinnosti Zmluvných strán

7.0 Moner s.r.o. Námestie SNP 525, 065 44 Plaveč, IČO: 31673295, DIČ: SK 2020707183 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je prevádzkovateľom internetového portálu a poskytovateľom ďalších služieb na adrese gsmsystem.sk , resp. na iných webových stránkach (ďalej len „Webová stránka“) v jej vlastníctve, ako aj na stránkach jej zmluvných partnerov. A ako jediná je oprávnená k poskytovaniu a predaju služieb na portáloch. 

7.1 Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v najvyššej možnej kvalite.

7.2 Za obsahovú stránku Profilu spoločnosti, Kontaktných údajov (adresa, telefón, e-mail, web. stránka), Ponúk spoločnosti, Katalógov, Referencií, Certifikátov, Pracovných ponúk, Požiadaviek, Doplňujúce obrázky a pod. je v plnom rozsahu zodpovedný Objednávateľ. V prípade, ak Prevádzkovateľ zistí, že Objednávateľ uverejnil alebo sa chystá uverejniť na Webovej stránke informácie, ktoré sú z hľadiska obsahovej stránky akýmkoľvek spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi, je oprávnený upozorniť Objednávateľa na túto skutočnosť, príp. s poukazom na článok 4 ods. 4.10 a 4.11. VOP nezverejniť takéto informácie.

7.3 Ak informácie Objednávateľa obsahujú akékoľvek grafické znázornenie, logo, fotografiu alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti, za vysporiadanie vzťahov s autorom takého diela zodpovedá výlučne Objednávateľ v plnom rozsahu. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.

7.4 Rozsah využívaných Služieb je závislý od typu objednanej Služby, resp. od typu balíka Služieb, ktoré sa Objednávateľ rozhodne využívať.

7.5 Objednávateľ má výlučné právo prístupu k objednaným Službám. Prístup k objednaným Službám je chránený jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Objednávateľ je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou.

7.6 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť rozsah a/alebo špecifikáciu Služieb podľa vlastného uváženia.

7.7 Objednávateľ je povinný chrániť údaje získané sprístupnením zoznamu Požiadaviek pred akýmkoľvek zneužitím a nesmie ich použiť pre svoje súkromné účely alebo pre iného na akékoľvek iné účely, najmä je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti je Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedný za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Objednávateľ súhlasí s tým, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, zaväzuje sa Objednávateľ tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť. Objednávateľ tiež berie na vedomie, že zoznam Požiadaviek vytvorený Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránený podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

7.8 Prevádzkovateľ je oprávnený okamžite pozastaviť poskytovanie Služieb Objednávateľovi, ak Objednávateľ závažným spôsobom porušuje VOP, najmä ak:

7.8.1

Objednávateľ využíva údaje získané zo zoznamu Požiadaviek v rozpore s odsekom 7.7. tohto článku VOP,

7.8.2

Objednávateľ prostredníctvom svojej registrácie umožňuje využívať Služby akejkoľvek inej osobe, ktorá je v databáze Prevádzkovateľa vedená v tzv. deaktivovanom stave z dôvodu neuhradenia akéhokoľvek splatného záväzku voči Prevádzkovateľovi alebo z dôvodu iného závažného porušenia VOP a/alebo dobrých mravov,

7.8.3

Prevádzkovateľ dodatočne zistí, že registrácia Objednávateľa nebola z akéhokoľvek dôvodu oprávnená (najmä prípady uvedené v článku 4 ods. 4.2. týchto VOP),

7.8.4

Objednávateľ koná v rozpore s týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany návštevníkov a Klientov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.

7.9 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Prevádzkovateľovi za poskytnuté Služby cenu uvedenú v Objednávke a/alebo Cenníku.

 

Článok 8 - Reklamačný poriadok

8.1 Objednávateľ má právo reklamovať chybu, ktorá sa vyskytla na strane Prevádzkovateľa.

8.2 Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Objednávateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť.

8.3 Reklamáciu je Objednávateľ oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, faxom na číslo: +421 52 42 818 71, e-mailom na adresu: gsmsystem@gsmsystem.sk , pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa je prevzatia.

8.4 Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť Služieb, uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 72 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Objednávateľa dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Objednávateľa na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.

8.5 Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu alebo ponúknutia náhradných Služieb.

8.6 Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je povinný Objednávateľ uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.

 

 

Článok 9 - Spoločné ustanovenia

9.1 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi Prevádzkovateľom a Klientom, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa Zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo Zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.

9.2 Všetky oznámenia a ďalšie úkony vrátane právnych úkonov, ktoré majú byť podľa Zmluvy alebo príslušných právnych predpisov urobené písomne alebo budú urobené písomne, sa budú doručovať druhej Zmluvnej strane osobne alebo doporučenou poštou na poslednú známu adresu tejto Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že ak adresát odmietne prevziať zásielku alebo ak sa zásielka vráti odosielateľovi ako nedoručená, platí, že zásielka bola doručená na druhý deň po dni jej odoslania.

 

 

Článok 10 - Záverečné ustanovenia

10.1 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje Klientov formou zverejnenia zmien na Webových stránkach s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

10.2 Všetky vzťahy neupravené v VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

10.3 V prípade, ak sa niektoré ustanovenia VOP stanú celkom alebo sčasti neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných, neúčinných a nevykonateľných ustanovení sa použijú ustanovenia príslušných právnych predpisov.

 

10.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 16.8.2008.